Algemene Voorwaarden Stronger Solutions

Artikel 1          Definities

 • Stronger Solutions, gevestigd te Tilburg, KvK-nummer 64119211, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als dienstverlener.
 • De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.
 • Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan dienstverlener zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens de klant werkzaamheden voor klant verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2          Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten, online programma’s, workshops, trajecten en levering van overige diensten en producten door of namens de dienstverlener waarop dienstverlener deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 • De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door de dienstverlener in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.
 • Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
 • De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de zakelijke klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
 • Indien zich een situatie voordoet die niet wordt gedekt door deze algemene voorwaarden, zal de situatie worden bekeken vanuit de geest van deze voorwaarden.

Artikel 3          Aanbod

 • 1. Dienstverlener kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 • 2. Een aanbod geldt niet automatisch voor vervolgopdrachten.

Artikel 4          Tarieven en betalingen          

 • De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 • Met acceptatie van het aanbod ontstaat de verplichting tot betaling. Fysieke producten en losse personal training sessies dienen direct bij aanschaf te worden betaald.
 • Programma’s kunnen worden betaald door automatische incassering. Het overeengekomen bedrag wordt maandelijks afgeschreven van door de klant opgegeven bankrekening.
 • In geval van automatische incasso, is dienstverlener gerechtigd administratiekosten en overige gerechtelijke kosten in rekening te brengen indien de betaling niet automatisch kan worden geïncasseerd. Dienstverlener is in een dergelijk geval tevens gerechtigd betaling middels overboeking te vorderen
 • 5. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Dienstverlener heeft het recht de vergoedingen jaarlijks aan te passen.
  Dienstverlener heeft tevens het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de
 • 6. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt, een programma of sessie eerder aanvangt, of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.
 • 7. Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 • 8. Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant.
 • 9. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van dienstverlener op de klant onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5          Informatieverstrekking klant

 • Klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan dienstverlener.
 • Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Dienstverlener zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
 • Klant vrijwaart dienstverlener voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het eerste lid van dit artikel gestelde.
 • 4. Stelt klant niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van

Artikel 6          Uitvoering van de overeenkomst

 • De dienstverlener voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat klant beoogde. Klant erkent dat resultaat niet direct zichtbaar zal zijn en tevens dat resultaten mede afhankelijk zijn van de inzet van de klant.
 • Doordat enkele diensten van dienstverlener online geleverd worden, kan zij niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie.
 • De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het verschuldigde bedrag.
 • Dienstverlener is gerechtigd klant door te verwijzen in geval van klachten waarbij dienstverlener niet voldoende te hulp kan schieten.
 • Voorafgaand aan een eerste personal training sessie dient klant een medisch intakeformulier volledig en naar waarheid in te vullen. De klant kan naar aanleiding van het ingevulde formulier zonder opgaaf van reden worden geweigerd.
 • Klant is gehouden zich aan hygiëne- en veiligheidsvoorschriften te houden tijdens een personal training sessie.

Artikel 7          Wijziging en annulering

 • In het geval voor onvoorziene omstandigheden heeft dienstverlener de mogelijkheid een overeenkomst te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte van de dienstverlener en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Dienstverlener maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan klant.
 • Coaching wordt per maand afgenomen en kent een loopduur voor zo lang klant dit wenst. Een automatische incasso dient minimaal 7 kalenderdagen voorafgaand aan de volgende incassering te worden stopgezet. Indien klant binnen 7 dagen voor de volgende incassering tot annulering overgaat, wordt een nieuwe maand in rekening gebracht.
 • Een losse personal training sessie kan tot 24 uur voorafgaand aan de sessie kosteloos worden verzet. Bij annulering binnen 24 uur of het verstek laten gaan van de sessie, wordt 100% van het bedrag in rekening gebracht.
 • In geval van een blessure van klant, dan wel een operatie bestaat de mogelijkheid de overeenkomst tijdelijk op te schorten, mits dit tijdig wordt aangegeven. Hierbij dient te worden opgemerkt dat er sprake moet zijn van een ernstige beperking respectievelijk blessure op grond waarvan klant niet in staat is om enige fysieke activiteit te verrichten. Bij opschorting wordt de overeenkomst verlengd en zal de betaling worden opgeschort met de duur van de tijdelijke stopzetting, met een maximum van drie maanden
 • Dienstverlener behoudt zich het recht voor om op ieder moment een deel van of het geheel aan functionaliteit van een of meer onderdelen van online programma’s te wijzigen of stoppen voor een bepaalde periode of voor altijd. Dit zal te allen tijde aan klant worden gecommuniceerd.
 • In geval van een wijziging als genoemd in het vorige lid van dit artikel, om welke reden dan ook, heeft klant slechts recht op een pro rato teruggave van het reeds betaalde bedrag aan dienstverlener.

Artikel 8          Overmacht

 • In geval van overmacht is dienstverlener gerechtigd een overeenkomst te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar dienstverlener redelijkerwijs geen invloed op uit kan oefenen, zoals ziekte, ongevallen of brand.
 • Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, worden de verplichtingen van dienstverlener jegens klant opgeschort zo lang zij niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Indien deze situatie langer dan 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.

Artikel 9          Aansprakelijkheid schade

 • Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
 • Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 • Dienstverlener is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van klant gedurende een sessie.
 • Klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een overeenkomst.
 • De sessies en programma’s gevolgd bij dienstverlener zijn intensief en blessuregevoelig. Deelname is op eigen risico van de klant.
 • 6. In het geval dat dienstverlener een schadevergoeding verschuldigd is aan klant bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, dan wel door dienstverlener aan klant in rekening is gebracht.
 • 7. Klant vrijwaart dienstverlener tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door dienstverlener geleverde diensten en content.

Artikel 10         Intellectueel eigendom

 • De intellectuele eigendomsrechten op de door dienstverlener aan klant ter beschikking gestelde materialen, advies en content berusten bij dienstverlener. Het is klant nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.
 • Elke handeling in strijd met dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
 • Bij inbreuk komt dienstverlener een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door dienstverlener gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.
 • Dienstverlener blijft eigenaar van de content, tenzij anders is vermeld. Klant komt enkel een gebruiksrecht toe.
 • Dienstverlener zal klant altijd vooraf toestemming vragen om beeldmateriaal te mogen gebruiken voor portfoliodoeleinden.

Artikel 11         Bijzondere bepalingen

 • Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Klant wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.
 • Tijdens een online programma kunnen klanten onderling communiceren. De klant verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang en gebruik van de diensten van dienstverlener.
 • Het staat dienstverlener te allen tijde vrij communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.

Artikel 12         Herroepingsrecht

 • Klant heeft een bedenktijd van 14 kalenderdagen om de aankoop van fysieke producten te ontbinden. Dienstverlener heeft het recht de klant te vragen naar de reden van herroeping, maar klant is niet verplicht een reden op te geven.
 • De bedenktijd uit het vorige lid gaat in op de dag nadat de klant het product heeft aangekocht.
 • Het herroepingsrecht geldt niet voor diensten of producten anders dan fysieke producten.

Artikel 13         Verplichtingen bij herroeping

 • Klant dient tijdens de bedenktijd zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Het product mag slechts worden geïnspecteerd zoals dat in een winkel toegestaan zou zijn.
 • Waardevermindering van het product door omgang in strijd met het in lid 1 genoemde komt voor rekening van de klant.
 • Dienstverlener stuurt na ontvangst van de melding van herroeping een ontvangstbevestiging aan de klant.
 • Dienstverlener vergoedt de betalingen van de klant binnen 14 dagen nadat de klant de herroeping kenbaar heeft gemaakt.

Artikel 14         Uitoefening van herroepingsrecht

 • Klant meldt schriftelijk via het modelformulier voor herroeping en binnen de bedenktijd aan de dienstverlener dat hij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht.
 • Binnen 14 dagen na de melding zoals genoemd in lid 1 van dit artikel, stuurt de klant het product, redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, terug.
 • De bewijslast voor juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht komt toe aan de klant.
 • De kosten van het terugzenden van het product komen voor rekening van klant.

Artikel 15         Levering

 • Voor aankoop van producten gelden de volgende bepalingen:
  Als verzendadres geldt het adres dat de klant heeft opgegeven. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van deze leveringsinformatie.
 • Dienstverlener verzendt geaccepteerde bestellingen binnen de aangegeven levertijd. Indien producten niet op voorraad zijn, wordt klant op de hoogte gehouden van de aangepaste levertijd.
 • Wanneer de bezorging vertraging heeft ontvangt de klant hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Indien de bezorging langer duurt dan 30 kalenderdagen heeft de klant het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 • Dienstverlener levert enkel binnen Nederland en België.

Artikel 16         Klachten en garantie

 • Klant is verplicht om klachten over facturen en/of de geleverde diensten of producten binnen 30 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken aan de dienstverlener.
 • Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de klant geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 • Vanaf 15 februari 2016 is het voor klanten in de EU ook mogelijk om klachten over fysieke aankopen uit de webshop aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer de klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het klant vrij om de klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Artikel 17         Geschilbeslechting

 • Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 • Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Geschillen zullen enkel worden beslecht in het arrondissement waarin dienstverlener is gevestigd.
 • In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens de dienstverlener en betrokken derden 12 maanden.